lunes, junio 29, 2009

Dharani de la Gran Compasión

NAMO RATNA TRAYAYA / NAMO ARYA JNANA SAGARA, VAIROCHANA / BYUHARA JARA TATHAGATAYA / ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH / SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH / NAMO AVALOKITE / SHORAYA BODHISATTVAYA / MAHA SATTVAYA / MAHA KARUNIKAYA / TADYATA / OM DARA DARA / DIRI DIRI / DURU DURU / ITTE WE / ITTE CHALE CHALE / PURACHALE PURACHALE KUSUME KUSUMA WA RE / ILI MILLI CHITI JVALAM / APANAVE SHOHA